שמור על קשר:

תקנון האתר

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט אשר כתובתו www.svivatron.co.il (להלן: “האתר”) של מועדון “סביבטרון” 😊 (להלן: “העסק” או “המועדון“).

1.     יש להקפיד לקרוא תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם הגלישה באתר שכן המשך גלישה ו/או צפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמה מלאה לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: “תקנון אתר” ו/או “התקנון”) במלואו ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

2.     לצורך תנאי שימוש אלו, המונח “משתמש” משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג’) כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח “האתר” לעיל.

3.     תקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1.    כללי

1.1.         האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות פעילויות שונות בכל רחבי הארץ, קבלת מידע על מקומות מומלצים לבילוי וסיורים מגוונים, חידות, טיפים, הרצאות ומידע אודות השמירה על הסביבה וכיוצ”ב ולבחון את הפעילויות והאירועים המוצעים ב”סביבטרון”, לרכוש כרטיסי השתתפות בהתאם ובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים באתר, לקחת חלק בפעילויות אינטראקטיביות כפי שיופעלו מעת לעת (ככל שיופעלו), ושימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון.

1.2.         האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה למועדון ו/או למי מטעמו בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

1.3.         המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי המועדון להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות מתום לב או בהיסח הדעת. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו בכל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.

1.4.         המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל  התראה מוקדמת. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר המועדון, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.

1.5.         המועדון רשאי לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

1.6.         המועדון רשאי לכלול באתר צילומים שהגיעו לידיו במסגרת טיולים וסיורים שונים שנערכו ברחבי הארץ במסגרת פעילויות המועדון וכן לעשות שימוש בתמונות אלו לצורך שיווק ופרסום ברשתות החברתיות השונות, לרבות, אך לא רק, פייסבוק ואינסטגרם, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

1.7.         המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או תקנון האתר ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, ללא צורך למסור על כך הודעה כלשהי מראש מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

1.8.         שום ויתור מצד המועדון על כל הוראה הנכללת בתקנון זה לא תתפרש כוויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.

1.9.         אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.

1.10.      תקנון האתר כפי שמופיע באתר זה כולל את מלוא ההסכם בינך לבין המועדון בקשר לשימושך באתר.

 

2.    כללי השימוש באתר

2.1.         השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. המועדון ממליץ להורים, אפוטרופסיים או מבוגרים אחראים המאפשרים לקטינים להשתמש באינטרנט, להדריך את הקטינים לגבי גלישה בטוחה. למועדון אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והוא אינו לוקח אחריות על גילאי המשתמשים.

2.2.         המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות כל דין ותקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי ו/או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

2.3.         המועדון אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

2.4.         לפרטים ובירורים באשר לפעילויות ו/או לאירועים ו/או לטיולים המתקיימים במסגרת המועדון, ניתן ליצור קשר עם המועדון באמצעות הטופס המצוי באתר תחת “צור קשר” או ביצירת קשר טלפוני במספר טלפון  054-5390021.

2.5.         לצורך רכישת כרטיסים באתר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל העסק ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר בלבד.

2.6.         המועדון לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

 

3.    אבטחת מידע

3.1.         התנאים הנוגעים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר. בשימוש באתר, הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות והסכמת לתנאיה.

 

 

 

4.    קניין רוחני

4.1.         מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של המועדון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של המועדון, בכתב ומראש.

4.2.         סימני המסחר באתר הם קניינו של המועדון בלבד. ככל ובמידה שפורסמו סימני מסחר מטעמם של מפרסמים באתר, הרי שאלה קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של המועדון ו/או המפרסמים, לפי העניין, בכתב ומראש.

4.3.         אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המועדון.

4.4.         אין באמור לעיל כדי להטיל על המועדון אחריות או חבות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם כל דבר או עניין הנוגע בשימוש באתר.

 

5.    תנאים מיוחדים בנוגע לתשלומים למועדון וביצוע עסקאות רכישה באתר

5.1.         כהטבה ראשונית לחברי המועדון, שנה ראשונה היא ללא עלות (מיום ההצטרפות).

5.2.         משתמש המבקש להצטרף למועדון יישא בתשלום שנתי קבוע, אשר ייקבע על ידי המועדון.

5.3.         העלות תתפרסם עם מפרט הפעילות אשר יעלה לאתר וניתן יהא להירשם ולשלם באמצעות האתר באמצעות קישור שיפורסם בהמשך.

5.4.         התעריף השנתי יעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון ובלבד שניתנה הודעה מראש למשתמש טרם עדכון תשלום זה.

5.5.         מעבר לתשלום השנתי שישולם למועדון, משתמש המבקש לרכוש כרטיס להשתתפות לפעילות ספציפית שתפורסם על ידי המועדון, יפנה באמצעות האתר, לקבלת הצעת מחיר מסודרת בגין פעילות או סיור זה. (יודגש כי כל פעילות תתומחר בצורה שונה בהתאם להיקף הפעילות וההוצאות הנדרשות, הסעות, נילוות וכיוצ”ב).

5.6.         על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אפשרות רכישת כרטיסים באמצעות האתר אפשרית אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה.

5.7.         על מנת לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם את שמו של בעל אמצעי התשלום, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי התשלום (כהגדרתם בסעיף 5.5 להלן). משתמש אשר לא ימסור פרטים אלה, כולם או חלקם, לא יוכל לרכוש כרטיסים באמצעות האתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. העסק יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים רכישת כרטיסים.

5.8.         התשלום עבור הכרטיסים יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת (כגון ויזה, ישראכרט ומאסטרכרד) או באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת (להלן: “אמצעי התשלום”). התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה מיד עם השלמת הליך הרכישה כמתואר בסעיף זה.

5.9.         מתן פרטיו של אמצעי התשלום על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדואר אלקטרוני אשר נמסר על ידי המשתמש.

5.10.      יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

5.11.      בסיום הפעולה, לאחר אישור פרטי ההזמנה על ידי המשתמש, תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

5.12.      לאחר ביצוע ההזמנה, אישור ההזמנה ישלח למייל שמסר המשתמש בעת הרכישה. יש להדפיס את אישור ההזמנה ולהציגו ביום הפעילות או להציגו באמצעות טלפון נייד. לשם השתתפות בפעילות האמורה, חובה להביא את אישור ההזמנה ו/או האסמכתא שנשלחו במייל, ללא הצגת האסמכתא כאמור, לא יהיה להשתתף בפעילות ו/או בסיור.

5.13.      למועדון לא יהיה אחריות במקרה של טעות בכתובת המייל או כל טעות אחרת בהעברת הנתונים שבגללה לא הגיעה האסמכתא על ביצוע ההזמנה ללקוח.

5.14.      יובהר כי המועדון יהא רשאי, אך לא חייב, לחסום את אפשרותו של המשתמש לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה לבטל הזמנתו לכרטיס, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

5.14.1.     המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר.

5.14.2.     המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.

5.14.3.     המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל (להלן: “מעשה בלתי חוקי”), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.

5.14.4.     המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשיו.

 

6.    ביטול עסקה

6.1.         ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

 

7.    ברירת דין וסמכות שיפוט:

7.1.         הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מהם, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז מרכז או ת”א.

7.2.         תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהמועדון.

7.3.         שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

7.4.         במידה ויש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר או במייל David@svivatron.co.il .

שורת חיפוש באתר